NAME HOST UNIVERSITY FELLOWSHIP
ANTONIOU Kyriakos ULB Postdoctoral fellow
CAUDRON Corentin Cambridge Postdoctoral fellow
DEPRETER Michael Oxford Postdoctoral fellow
DERVAN Ruadhai ULB Doctoral fellow
EARLIE Paul ULB Postdoctoral fellow
FREI Gabriela ULB Postdoctoral fellow
HARDY Duncan ULB Postdoctoral fellow
INFANTINO Federica Oxford Postdoctoral fellow
KEYMEULEN Flore Cambridge Postdoctoral fellow
McNAIR Fraser ULB Postdoctoral fellow
MUKHERJEE Nibedita Cambridge Postdoctoral fellow
OBLAK Blagoje Cambridge Doctoral fellow
OLIVA Annabelle Cambridge Postgraduate fellow
PAQUET Céline Oxford Postgraduate fellow
POUILLARD Violette Oxford Postdoctoral fellow
RAYNAUD Louise Cambridge Postgraduate fellow
SCHUMANN Sandy Oxford Postdoctoral fellow
SCHWEICHER Guillaume Cambridge Postdoctoral fellow
VALETTE Guillaume Cambridge Postgraduate fellow
VILTANIOTI Irini-Fotini Oxford Postdoctoral fellow
WILLNER-REID Matthew ULB Doctoral fellow